Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Avstrija) 8. februarja 2019 – VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Zadeva C-96/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: VO

Nasprotna stranka: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba Uredbo (EU) št. 165/20141 , zlasti zadnji stavek člena 34(3) ter člen 36(2), razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi, ki zahteva, da morajo vozniki motornih vozil, ki so opremljena z digitalnim tahografom v smislu člena 2(2)(h) Uredbe (EU) št. 165/2014, v primeru manjkajočih posameznih delovnih dni na vozniški kartici (člen 2(2)(f) navedene uredbe), za katere vozniki tudi nimajo pri sebi tahografskih vložkov, za te dneve imeti pri sebi ustrezna potrdila delodajalca, ki morajo zadostiti minimalnim zahtevam obrazca, ki ga je pripravila Komisija v skladu s členom 11(3) Direktive 2006/22/ES2 , in ta potrdila izročiti ob nadzoru?

2.    Če je odgovor na vprašanje 1 nikalen:

Ali je obrazec, ki ga je Komisija določila v svojem Sklepu 2009/959/EU3 , v celoti ali delno neveljaven?

____________

1 Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL 2014, L 60, str. 1).

2 Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL 2006, L 102, str. 35).

3 Sklep Komisije z dne 14. decembra 2009 o spremembi Odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 9895) (UL 2009, L 330, str. 80).