Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 februari 2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus mot Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Mål C-110/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Motparter: Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Tolkningsfråga

Utgör unionslagstiftningen, och särskilt principerna om skydd för berättigade förväntningar, rättssäkerhet, fri rörlighet, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster, hinder för en nationell lagstiftning, såsom artiklarna 83, punkt 9, 95, punkt 10 och 97 punkt 5 i den italienska lagen om offentlig upphandling, enligt vilken en anbudsgivares underlåtenhet att nämna arbetskraftskostnaderna och kostnader för arbetstagarnas säkerhet i ett anbudsförfarande leder till uteslutning från anbudsförfarandet utan att anbudsgivaren vid en senare tidpunkt kan utnyttja förfarandet för ”soccorso istruttorio” (ett förfarande där anbudsgivaren ges möjlighet att rätta felaktigheter i anbudet sedan det lämnats) när en sådan skyldighet följer av tillräckligt klara och tydliga bestämmelser i lag och oberoende av att meddelandet om upphandling inte uttryckligen hänvisar till denna lagstadgade skyldighet att lämna dessa uppgifter.

____________