Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 5 февруари 2019 г. — Rieco SpA/Comune di Ortona, Ecolan SpA

(Дело C-90/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rieco SpA

Ответници: Comune di Ortona, Ecolan SpA

Преюдициални въпроси

Допуска ли правото на Европейския съюз (и по-специално принципът на оперативна самостоятелност на публичните органи и принципът на равностойност по същество между отделните начини за възлагане и управление на услуги от интерес за публичните органи) национална правна уредба (като съдържащата се в член 192, параграф от Codice dei contratti pubblici [Кодекс на обществените поръчки], Законодателен декрет № 50 от 2016 г.), който поставя вътрешното възлагане на поръчки в подчинено и извънредно положение спрямо възлаганията чрез обществени поръчки: i) като допуска такива възлагания единствено в случай на доказана неефективност на съответния пазар и ii) като при всички положения задължава администрацията, която възнамерява да възложи поръчка в режим делегиране между органи да предостави конкретна обосновка за ползите за обществото, свързани с такъв тип възлагане?

Допуска ли правото на Европейския съюз (и по-специално член 12, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС1 относно вътрешното възлагане в режим на аналогичен съвместен контрол между няколко администрации) национална правна уредба (като съдържащата се в член 4, параграф 1 от Консолидирания текст на дружествата, в които се придобива участие — Законодателен декрет № 175 от 2016 г.), която възпрепятства публична администрация да придобие дялово участие (при всички положения годно да гарантира контрол или право на вето) в орган, в който няколко други администрация притежават дялово участие, когато съответната администрация възнамерява все пак да придобие в бъдеще положение на съвместен контрол и следователно възможност да извършва преки възлагания в полза на образувание, в което участват няколко органа?

____________

1 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).