2019 m. vasario 5 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rieco SpA / Comune di Lanciano, Ecolan SpA

(Byla C-89/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Rieco SpA

Kitos apeliacinio proceso šalys: Comune di Lanciano, Ecolan SpA

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas (konkrečiai – laisvo viešųjų institucijų vykdomo administravimo principą ir skirtingų viešųjų institucijų sutarčių paslaugoms teikti sudarymo ir valdymo metodų esminio lygiavertiškumo principą) yra draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata (kaip antai Codice dei contratti pubblici (Viešojo pirkimo sutarčių kodeksas) arba Decreto legislativo n. 50 del 2016 (2016 m. Įstatyminis dekretas Nr. 50) 192 straipsnio 2 dalis), pagal kurią vidaus (angl. in-house) sutarčių sudarymas yra subordinuotas ir išimtinis sutarčių sudarymo konkurso procedūros atžvilgiu, todėl: i) tokias sutartis sudaryti leidžiama tik tuo atveju, jei įrodoma, kad atitinkama rinka yra nepakankama, taip pat ii) administracija, ketinanti sutartį sudaryti pagal tarporganinio delegavimo tvarką, privalo nurodyti konkrečius motyvus, susijusius su tokios sutarčių sudarymo formos naudingumu vietos bendruomenei?

Ar pagal Europos Sąjungos teisės aktus (visų pirma Direktyvos 2014/24/ES1 12 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl vidaus sutarčių sudarymo su kelių administravimo įstaigų bendrai kontroliuojamu juridiniu asmeniu) yra draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai (kaip antai Decreto legislativo n. 175 del 2016 (Įstatyminis dekretas Nr. 175/2016) patvirtinto Testo Unico delle società partecipate (Bendrovėms, kurių dalininkai yra viešosios teisės subjektai, taikomų teisės aktų sąvadas) 4 straipsnio 1 dalis), pagal kuriuos viešojo administravimo įstaigai yra draudžiama įsigyti kelioms kitoms administravimo įstaigoms priklausančios organizacijos kapitalo dalį (bent jau tokią, kuri neužtikrintų sprendimų kontrolės arba veto teisės), jeigu ta administravimo įstaiga ketina ateityje įgyti teisę bendrai ją kontroliuoti, taigi ir galimybę tiesiogiai sudaryti sutartis su kelioms įstaigoms priklausančia organizacija?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).