Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 22. februára 2019 – FZ/DER Touristik GmbH

(vec C-153/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: FZ

Žalovaná: DER Touristik GmbH

Prejudiciálna otázka

Predstavuje právo na zníženie ceny zájazdu, ktoré má cestujúci na základe zmluvy o zájazde voči cestovnej kancelárii z dôvodu vady letu pre meškaniu letu, právo na ďalšiu náhradu podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 , a môže sa právo na náhradu poskytnuté z dôvodu meškania letu pri primeranom uplatnení článku 7 nariadenia odpočítať od takéhoto práva podľa článku 12 nariadenia?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).