Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 8 февруари 2019 г. — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln

(Дело C-97/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Ответник: Hauptzollamt Köln

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 78, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/921 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността да се тълкува в смисъл, че в случай като разглеждания в главното производство митническа декларация следва да се преразгледа и коригира така че данните на декларатора да се заменят с наименованието на лицето, на което е издадена лицензия за внос за внесената стока, и последното лице да бъде представлявано от лицето, което e посочено като декларатор в митническата декларация и е представило на митническото учреждение пълномощно от титуляря на лицензията за внос?

____________

1 OB L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.