Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. protiv Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) i Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(predmet C-147/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Druge stranke u postupku: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) i Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Prethodna pitanja

Uključuje li pojam „umnoženi primjerak fonograma izdanog u komercijalne svrhe” iz članka 8. stavka 2. direktiva 92/1001 i 2006/1152 reproduciranje fonograma izdanog u komercijalne svrhe na audiovizualni zapis koji sadržava fiksiranje zvukova iz nekog audiovizualnog djela?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, mora li pružatelj usluga televizijskog emitiranja, koji za bilo koju vrstu priopćavanja javnosti upotrebljava audiovizualni zapis koji sadržava fiksiranje zvukova iz kinematografskih ili drugih audiovizualnih djela u kojima je reproduciran fonogram izdan u komercijalne svrhe, platiti jedinstvenu i pravičnu naknadu predviđenu člankom 8. stavkom 2. navedenih direktiva?

____________

1 Direktiva 92/100/EEZ Vijeća od 19. studenoga 1992. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 1992., L 346, str. 61.)

2 Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 2006., L 376, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 218.)