Жалба, подадена на 19 февруари 2019 г. от BTB Holding Investments SA и Duferco Participations Holding SA срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 11 декември 2018 г. по дело T-100/17, BTB Holding Investments SA и Duferco Participations Holding SA/Комисия

(Дело C-148/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: BTB Holding Investments SA и Duferco Participations Holding SA (представители: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Искания

да се отмени Решение на Общия съд от 11 декември 2018 г., BTB Holding Investments и Duferco Participations Holding/Комисия (T-100/17),

да се върне делото за ново разглеждане от Общия съд,

да се осъди ответната страна да заплати съдебните разноски по настоящото производство и по производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

С жалбата си против решение T-100/17 жалбоподателите твърдят, че в обжалваното съдебно решение Общият съд е нарушил правото на справедлив процес, като е приел постулата, че „за да се установи, че Комисията е допуснала явна грешка в [сложната икономическа] преценка на фактите и това е основание за отмяна на обжалваното съдебно решение, представените от жалбоподателя доказателства трябва да са достатъчни, за да лишат от правдоподобност фактическите изводи, възприети в спорното решение“. Жалбоподателите поддържат по-конкретно, че Общият съд е нарушил принципите, свързани с тежестта на доказване, и принципа на равните процесуални възможности.

____________