Överklagande ingett den 19 februari 2019 av BTB Holding Investments SA och Duferco Participations Holding SA av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 11 december 2018 i mål T-100/17, BTB Holding Investments SA och Duferco Participations Holding SA mot kommissionen

(Mål C-148/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (ombud: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 11 december 2018 i målet BTB Holding Investments och Duferco Participations Holding/kommissionen (T-100/17),

återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna för förevarande förfarande och de kostnader som uppkomit för klagandena vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klagandena gör genom sitt överklagande av domen T-100/17 gällande att tribunalen i den överklagade domen åsidosatte rätten till en rättvis rättegång, eftersom den däri antog följande: ”för att det ska kunna fastställas att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig [komplicerad ekonomisk] bedömning av omständigheterna som kan motivera att det angripna beslutet ogiltigförklaras, krävs det att den bevisning som sökanden har inkommit med räcker för att visa att bedömningen av omständigheterna i det aktuella beslutet inte framstår som sannolik.” Klagandena gör närmare bestämt gällande att tribunalen åsidosatte principen om bevisbördan och principen om parternas likställdhet i processen.

____________