Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 5. februára 2019 – Rieco SpA/Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

(vec C-91/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Rieco SpA

Žalované: Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

Prejudiciálne otázky

Bráni právo Európskej únie (najmä zásada slobodnej správy orgánmi verejnej moci a zásada podstatnej rovnocennosti rôznych foriem zadávania a riadenia služieb v pôsobnosti orgánov verejnej správy) vnútroštátnej právnej úprave [akú predstavuje článok 192 ods. 2 Codice dei contratti pubblici (kódex verejného obstarávania), t. j. legislatívneho dekrétu č. 50/2016], ktorá pripisuje zadávaniu služieb „in-house“ podriadený a mimoriadny charakter v porovnaní so zadávaním zákaziek prostredníctvom verejného obstarávania, pričom: i) uvedenú mimoriadnu formu zadávania pripúšťa iba v prípade preukázaného zlyhania relevantného trhu a ii) orgánu verejnej správy, ktorého zámerom je zadať službu v režime poverenia svojho interného útvaru, ukladá v každom prípade povinnosť uviesť špecifické odôvodnenie týkajúce sa prínosov takejto formy zadania pre verejnosť?

Bráni právo Európskej únie (konkrétne článok 12 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ1 týkajúci sa zadávania „in-house“ v režime obdobnej kontroly vykonávanej spoločne medzi viacerými orgánmi verejnej správy) vnútroštátnej právnej úprave [akú predstavuje článok 4 ods. 1 Testo Unico delle società partecipate (Kodifikované znenie právnych predpisov týkajúcich sa spoločností s verejnou účasťou) – legislatívny dekrét č. 175/2016 -], ktorá je prekážkou toho, aby orgán verejnej správy nadobudol v subjekte, ktorý je vo vlastníctve viacerých verejných orgánov, obchodný podiel (ktorý by danému orgán zabezpečil kontrolu alebo právo veta), v prípade, že zámerom uvedeného orgánu verejnej správy je v každom prípade získať v budúcnosti postavenie zaručujúce spoločnú kontrolu, čiže možnosť priameho zadávania zákaziek subjektu vo vlastníctve viacerých verejných orgánov?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).