Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 6. února 2019 – San Domenico Vetraria SpA v. Agenzia delle Entrate

(Věc C-94/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: San Domenico Vetraria SpA

Odpůrkyně: Agenzia delle Entrate

Předběžná otázka

Musí být články 2 a 6 šesté směrnice Rady 77/388/EHS1 ze dne 17. května 1977 a zásada daňové neutrality vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, na jejímž základě se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažují za relevantní poskytnutí nebo vyslání zaměstnanců mateřské společnosti, ve vztahu k nimž je dceřinou společností zaplacena pouze náhrada souvisejících nákladů?

____________

1 Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. 1977, L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23).