Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 6 Φεβρουαρίου 2019 – San Domenico Vetraria SpA κατά Agenzia delle Entrate

(Υπόθεση C-94/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: San Domenico Vetraria SpA

Αναιρεσίβλητη: Agenzia delle Entrate

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν τα άρθρα 2 και 6 της έκτης οδηγίας 7/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 19771 , καθώς και η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση βάσει της οποίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας οι προσωρινές διαθέσεις ή αποσπάσεις προσωπικού μητρικής επιχειρήσεως για τις οποίες η θυγατρική επιχείρηση καταβάλλει μόνον τις σχετικές δαπάνες;

____________

1     Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49).