Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 6. februarja 2019 – San Domenico Vetraria SpA/Agenzia delle Entrate

(Zadeva C-94/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: San Domenico Vetraria SpA

Tožena stranka: Agenzia delle Entrate

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 2 in 6 Šeste direktive Sveta št. 77/388/EGS z dne 17. maja 19771 ter načelo davčne nevtralnosti razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, v skladu s katero za namene davka na dodano vrednost ni upoštevno posojanje ali napotitev delavcev iz nadrejene družbe, za katere podrejena družba plača samo povračilo zadevnih stroškov?

____________

1     Šesta direktiva Sveta št. 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1).