Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 6 februari 2019 – San Domenico Vetraria SpA mot Agenzia delle Entrate

(Mål C-94/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: San Domenico Vetraria SpA

Motpart: Agenzia delle Entrate

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 2 och 6 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 19771 samt principen om skatteneutralitet tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken mervärdesskatt inte påförs på utlåning eller utstationering av personal från ett moderbolag till ett dotterbolag mot ersättning enbart av därtill relaterade kostnader?

____________

1 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1 ; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).