Appel iværksat den 17. december 2018 af Pracsis SPRL og Conceptexpo Project til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 3. oktober 2018 i sag T-33/18, Pracsis og Conceptexpo Project mod Kommissionen og EACEA

(Sag C-794/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Pracsis SPRL og Conceptexpo Project (ved avocat J.-N. Louis,)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

Ved kendelse af 11. april 2019 har Domstolen (Syvende afdeling) delvis afvist appellen, delvist forkastet appellen som ugrundet.

____________