Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 12. marca 2019 – XR/Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d’appel de Paris

(vec C-218/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XR

Žalovaní: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d’appel de Paris

Prejudiciálne otázky

Bráni zásada, podľa ktorej zmenená a doplnená Zmluva o Európskom hospodárskom spoločenstve, teraz Zmluva o fungovaní Európskej únie, vytvára vlastný právny poriadok, začlenený do právnych systémov členských štátov, ktorý sú súdy členských štátov povinné dodržiavať, vnútroštátnej právnej úprave, ktorá viaže udelenie výnimky z požiadaviek absolvovania odbornej prípravy a získania akademického titulu, ktoré boli v zásade stanovené na prístup k povolaniu advokáta, žiadateľovi o udelenie takejto výnimky, na požiadavku dostatočnej znalosti vnútroštátneho práva francúzskeho pôvodu, pričom nepripúšťa zohľadnenie podobnej znalosti iba práva Európskej únie?

Bránia články 45 a 49 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vyhradzuje udelenie výnimky z požiadaviek absolvovania odbornej prípravy a získania akademického titulu, ktoré boli v zásade stanovené na prístup k povolaniu advokáta, určitým zamestnancom štátnej služby toho istého členského štátu, ktorí ako takí vo Francúzsku vykonávali právne činnosti v niektorom správnom orgáne alebo štátnej službe alebo v medzinárodnej organizácii, a ktorá z udelenia výnimky vyníma zamestnancov alebo bývalých zamestnancov európskej verejnej služby, ktorí ako takí vykonávali právne činnosti v jednej alebo viacerých oblastiach práva Európskej únie v rámci Európskej komisie?

____________