Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 25. března 2019 – B. O. L. v. État belge

(Věc C-250/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: B. O. L.

Žalovaný: État belge

Předběžné otázky

Aby byla zajištěna účinnost práva Evropské unie a nebylo znemožněno požívat práva na sloučení rodiny, které, jak tvrdí žalobkyně, jí přiznává článek 4 směrnice Rady 2003/86/ES1 ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, je třeba toto ustanovení vykládat v tom smyslu, že právo na sloučení rodiny přísluší dítěti osoby usilující o sloučení rodiny, pokud dosáhlo zletilosti v průběhu soudního řízení zahájeného proti rozhodnutí, jímž mu toto právo bylo odepřeno a které bylo přijato v době, kdy toto dítě bylo ještě nezletilé?

Je třeba vykládat článek 47 Listiny základních práv Evropské unie a článek 18 směrnice 2003/86/ES v tom smyslu, že brání tomu, aby opravný prostředek směřující ke zrušení rozhodnutí, jímž bylo nezletilému dítěti odepřeno právo na sloučení rodiny, byl prohlášen za nepřípustný z důvodu, že dítě dosáhlo zletilosti v průběhu soudního řízení, pokud by tím bylo zbaveno možnosti, aby o jeho opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí bylo rozhodnuto, a bylo porušeno jeho právo na účinný opravný prostředek?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 251, s. 12.