Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 5 februari 2019 – Burgo Group SpA mot Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Mål C-92/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Burgo Group SpA

Motpart: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Tolkningsfrågor

Ska direktiv 2004/8/EG1 (i synnerhet artikel 12 däri) tolkas så, att det utgör hinder för att tolka artiklarna 3 och 6 i lagstiftningsdekret nr 20/2007 på så sätt att de förmåner som avses i lagstiftningsdekret nr 79/1999 (särskilt de som avses i artikel 11 och de som avses i beslut nr 42/02 från Autorità per l’energia elettrica e il gas (den italienska gas- och elmyndigheten) av den 19 mars 2002, om genomförande av den förstnämnda bestämmelsen) också omfattar kraftvärmeverk som inte är högeffektiva, även efter den 31 december 2010?

Ska artikel 107 FEUF tolkas så, att den utgör hinder för att tolka artiklarna 3 och 6 i lagstiftningsdekret nr 20/2007 på det sätt som anges i fråga a, i den mån dessa bestämmelser, enligt denna tolkning, skulle kunna betraktas som statligt stöd och därmed anses vara oförenliga med principen om fri konkurrens?

Kan en nationell bestämmelse ‒ enligt en möjlig tolkning av italiensk lag till följd av artikel 25.11 c.1 i lagstiftningsdekret nr 28 av den 3 mars 2011, om upphävande av nämnda bestämmelse i artikel 11 i lagstiftningsdekret nr 79/1999 med verkan från och med den 1 januari 2016, eller nu snarare från den 19 juli 2014 (enligt artikel 10.15 i lagstiftningsdekret nr 102 av den 4 juli 2014) – enligt vilken stödordningar för kraftvärmeanläggningar som inte är högeffektiva är fortsatt tillämpliga fram till den 31 december 2015, anses vara förenlig med de unionsrättsliga principerna om likabehandling och icke-diskriminering, mot bakgrund av vad anges under frågorna a och b och med hänsyn till vad klaganden uttryckligen har anfört?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EG (EUT L 52, 2004, s. 50).