Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgerichts Wien (Itävalta) on esittänyt 21.3.2019 – GB v. Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH ja Volkswagen AG

(asia C-244/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Handelsgerichts Wien

Pääasian asianosaiset

Kantaja: GB

Vastaaja: Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH ja Volkswagen AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20071 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että asetuksen N:o 715/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ajoneuvon laite ei ole sallittu, jos siinä pakokaasun takaisinkierrätysventtiili (EGR-venttiili) eli osa, joka voi vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu siten, että pakokaasun takaisinkierrätysosuus eli takaisin imusarjaan johdettavan pakokaasun osuus on säädetty niin, että venttiili takaa vain 15 ja 33 Celsius-asteen välillä ja vain alle 1 000 metrin korkeudessa vähäpäästöisen toimintamoodin, ja osuus pienenee tämän lämpötilaikkunan ulkopuolella lämpötilan noustessa tai laskiessa 10 Celsius-astetta – ja noustaessa yli 1 000 metrin korkeudesta 1 250 metriin – lineaarisesti nollaan, jolloin typen oksidipäästöt ylittävät asetuksen N:o 715/2007 raja-arvot?

Onko ensimmäisen kysymyksen arvioinnin kannalta merkitystä sillä, onko ensimmäisessä kysymyksessä mainittu ajoneuvon laite välttämätön suojaamaan moottoria vahingoittumiselta?

Onko toisen kysymyksen arvioinnin kannalta merkitystä sillä, onko moottorin osa, jota on suojeltava vahingoittumiselta, EGR-venttiili?

Onko ensimmäisen kysymyksen arvioinnin kannalta merkitystä sillä, jos ensimmäisessä kysymyksessä mainittu ajoneuvon laite on asennettu ajoneuvoon jo valmistusvaiheessa, vai onko ensimmäisessä kysymyksessä kuvattua EGR-venttiilin säätämistä pidettävä kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25.5.1999 annetun Euroopan parlamentin ja direktiivin 1999/44/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna korjaamisena?

Onko kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25.5.1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY2 3 artiklan 6 kohtaa tulkittava siten, että kyseessä ei ole vähäinen sopimusvirhe, jos ajoneuvosta on tehty kauppasopimus, jonka mukaan luovutetaan lain (unionin oikeuden) säännöksiä vastaava ajoneuvo, ja ajoneuvoon on asennettu kytkentälogiikka eli säädöt, joiden perusteella ajoneuvo on käynnistettäessä moodissa 1, ja jos ohjelmisto tunnistaa testitilanteen eli ajoneuvon käytön uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) mukaisesti, ajoneuvo pysyy moodissa 1 (NEDC), mutta jos ohjelmisto tunnistaa, että ajoneuvo liikkuu NEDC:n toleranssirajojen ulkopuolella (nopeusprofiilin poikkeamat +/- 2 km/h tai +/- 1s), ajoneuvo vaihtaa moodiin 0 (ajotilanne), jossa EGR-venttiiliä säädetään siten, että asetuksen N:o 715/2007 raja-arvoja ei enää pystytä noudattamaan, ja nämä säädöt tapahtuvat niin nopeasti, että ajoneuvo tämän seurauksena liikkuu lähes yksinomaan moodissa 0?

____________

1 EUVL 2007, L 171, s. 1.

2 EYVL 1999, L 171, s. 12.