Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 21. marca 2019 – GB/Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH a Volkswagen AG

(vec C-244/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: GB

Žalovaní: Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH a Volkswagen AG

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel1 vykladať v tom zmysle, že je neprípustná výbava vozidla, v zmysle článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, podľa ktorej je ventil recirkulácie výfukových plynov, teda súčiastka, ktorá by mohla mať vplyv na emisie, konštruovaný tak, že podiel recirkulovaných výfukových plynov, teda podiel výfukových plynov, ktorý je recirkulovaný, je riadený tak, že režim nízkej produkcie emisií funguje iba pri teplote od 15 do 33 °C a v nadmorskej výške nižšej ako 1000 metrov, a pri vybočení z tohto teplotného intervalu o 10 °C a pri prekročení nadmorskej výšky 1000 metrov o 250 metrov sa lineárne zníži až na 0, a tým dôjde k zvýšeniu emisií NOx nad hraničné hodnoty stanovené nariadením 715/2007?

2.    Je pre posúdenie prvej otázky relevantné, či je výbava vozidla uvedená v otázke 1 nevyhnutná na to, aby chránila motor pred poškodením?

3.    Je ďalej pre posúdenie druhej otázky relevantné, či súčiastka motora, ktorá sa má chrániť pred poškodením, je ventil recirkulácie výfukových plynov?

4.    Je pre posúdenie prvej otázky relevantné, či výbava vozidla uvedená v otázke 1 bola zabudovaná už pri výrobe vozidla alebo či sa regulácia ventilu recirkulácie výfukových plynov opísaná v prvej otázke má do vozidla namontovať ako dodatočná oprava v zmysle článku 3 ods. 2 smernice 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar2 ?

5.    Má sa článok 3 ods. 6 smernice 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar vykladať v tom zmysle, že ak bola uzavretá zmluva o kúpe vozidla, na základe ktorej sa dlhuje vozidlo zodpovedajúce zákonným ustanoveniam alebo ustanoveniam práva Únie a vo vozidle je zabudovaná prepínacia logika, teda úprava, podľa ktorej keď sa vozidlo uvedie do chodu, nachádza sa v režime 1 a keď softvér odhalí kontrolu, teda prevádzku vozidla v rámci NEDC, zostáva vozidlo v režime 1 (NEDC), ak však softvér odhalí, že vozilo sa pohybuje mimo tolerancií NEDC (odchýlky od rýchlostného profilu sú +/- 2 km/h, resp. +/- 1 s), vozidlo sa prepne do režimu 0 (jazdná prevádzka), pri ktorom je ventil recirkulácie výfukových plynov regulovaný tak, že už nie je možné dodržať hraničné hodnoty nariadenia č. 715/2007, pričom táto regulácia nastáva v takom krátkom čase, že vozidlo sa v konečnom dôsledku takmer výlučne pohybuje v režime 0, nejde pritom o nepodstatné porušenie zmluvy.

____________

1 Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1.

2 Ú. v. ES L 171, 1999, s. 12; Mim. vyd. 15/004 s. 223.