Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 26. februarja 2019 – der Spenner GmbH & Co. KG/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-189/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vložnica revizije: der Spenner GmbH & Co. KG

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Zvezna republika Nemčija (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali člen 9(9) Sklepa Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2011/278/EU)1 zahteva, da mora biti bistveno povečanje zmogljivosti obstoječe naprave izvedeno v uvodnem obdobju, ki ga je na podlagi člena 9(1) Sklepa 2011/278/EU določila država članica?

2.    Ali je treba člen 9(9), prvi pododstavek, Sklepa 2011/278/EU v povezavi z njegovim odstavkom 1 v primeru bistvenih povečanj zmogljivosti razlagati tako, da se pri določitvi preteklih ravni dejavnosti uvodnega obdobja od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2010 ne sme upoštevati preteklih ravni dejavnosti dodane zmogljivosti, (tudi) če je do bistvenega povečanja zmogljivosti prišlo v uvodnem obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008?

3. a)    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 9(1) Sklepa 2011/278/EU razlagati tako, da mora pristojni organ države članice sam določiti uvodno obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008 ali od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2010 ali pa lahko država članica prizna pravico do izbire uvodnega obdobja upravljavcu naprave?

b)    Če država članica lahko prizna upravljavcu naprave pravico do izbire:

Ali mora država članica kot podlago določiti uvodno obdobje, ki vsakokrat privede do višjih preteklih ravni dejavnosti, tudi če lahko upravljavec naprave na podlagi prava države članice svobodno izbira med uvodnimi obdobji in se odloči, da bo izbral uvodno obdobje z nižjimi preteklimi ravnmi dejavnosti?

4.    Ali je treba Sklep Komisije (EU) 2017/126 z dne 24. januarja 2017 o spremembi Sklepa 2013/448/EU glede uvedbe enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta2 razlagati tako, da je treba pri dodelitvah pred 1. marcem 2017 uporabiti medsektorski korekcijski faktor za leta 2013–2020 iz prvotne različice člena 4 Sklepa 2013/448/EU in Priloge II k temu sklepu in ali ga je treba pri dodatnih dodelitvah pravic do emisije, ki so bile sodno priznane po 28. februarju 2017, uporabiti za vse dodatno dodeljene pravice za leta 2013–2020 ali samo za dodatno dodeljene pravice za leta 2018–2020?

____________

1 UL L 130, 2011, str. 1).

2 UL L 19, 2017, str. 93).