Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 25. února 2019 – Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle v. JD

(Věc C-181/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Účastníci původního řízení

Žalobce: Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle

Žalovaný: JD

Předběžné otázky

1.    Je vyloučení občanů Unie, kteří mají právo pobytu podle článku 10 nařízení (EU) č. 492/20111 , z pobírání dávek sociální pomoci ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38/ES2 slučitelné se zásadou rovného zacházení podle článku 18 SFEU ve spojení s články 10 a 7 nařízení č. 492/2011?

a) Představuje dávka sociální pomoci ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38 sociální výhodu ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení č. 492/2011?

b) Platí omezující úprava čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38 pro zásadu rovného zacházení podle článku 18 SFEU ve spojení s články 10 a 7 nařízení č. 492/2011?

2.    Je vyloučení občanů Unie z pobírání zvláštních nepříspěvkových peněžitých dávek ve smyslu čl. 3 odst. 3, čl. 70 odst. 2 nařízení č. 883/20043 slučitelné se zásadou rovného zacházení podle článku 18 SFEU ve spojení s článkem 4 nařízení č. 883/2004, jestliže tito občané mají právo pobytu podle článku 10 nařízení č. 492/2011 a jsou zahrnuti do systému sociálního zabezpečení nebo systému rodinných dávek ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení č. 883/2004?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (Úř. věst. 2011, L 141, s. 1).    

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věs. 2004, L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 45).    

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. 2004, L 166, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72).