Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Saksamaa) 25. veebruaril 2019 – Jobcenter Krefel - Widerspruchsstelle versus JD

(kohtuasi C-181/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Jobcenter Krefel - Widerspruchsstelle

Vastustaja: JD

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liidu kodanike, kellel on määruse nr 492/20111 artikli 10 alusel liikmesriigis elamise õigus, väljaarvamine sotsiaalabi saajate hulgast direktiivi 2004/382 artikli 24 lõike 2 tähenduses on kooskõlas ELTL artiklis 18 koostoimes määruse nr 492/2011 artiklitega 7 ja 10 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega?

Kas sotsiaalabi direktiivi 2004/38 artikli 24 lõike 2 tähenduses on sotsiaalne soodustus määruse nr 492/2011 artikli 7 lõike 2 tähenduses?

Kas direktiivi 2004/38 artikli 24 lõikes 2 sätestatud piirang on kohaldatav ELTL artiklis 18 koostoimes määruse nr 492/2011 artiklitega 7 ja 10 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtte suhtes?

2.    Kas liidu kodanike väljaarvamine määruse nr 883/20043 artikli 3 lõikes 3 ja artikli 70 lõikes 2 viidatud mitteosamakseliste rahaliste erihüvitiste saajate hulgast on kooskõlas ELTL artiklis 18 koostoimes määruse nr 883/2004 artikliga 4 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega, kui neil on määruse nr 492/2011 artikli 10 kohane liikmesriigis elamise õigus ja nad saavad sotsiaalkindlustus- või perehüvitist määruse nr 883/2004 artikli 3 lõike 1 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (ELT 2011, L 141, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 71).