Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 26. února 2019 – Hecta Viticol SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Věc C-184/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Hecta Viticol SRL

Odpůrci: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Předběžné otázky

Brání články 7, 11 a 15 směrnice Rady 92/83/EHS1 ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů a článek 5 směrnice Rady 92/84/EHS2 ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů ustanovením čl. I bodu 21 a čl. IV odst. 1 nařízení s mocí zákona č. 54/2010 ze dne 23. června 2010 o některých opatřeních pro boj proti daňovým únikům?

Brání zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání ustanovení obsaženému v čl. I bodě 21 a v čl. IV odst. 1 nařízení s mocí zákona č. č. 54/2010 ze dne 23. června 2010 o některých opatřeních pro boj proti daňovým únikům v rozsahu, v němž mění sazbu spotřební daně z jiných nešumivých kvašených nápojů než piva a vína?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 316, s. 21.

2 Úř. věst. 1992, L 316, s. 29.