Преюдициално запитване от Polymeles Protodikeio Athinon (Гърция), постъпило на 28 март 2019 г. — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Дело C-262/19)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Polymeles Protodikeio Athinon

Страни в главното производство

Жалбоподатели: RM, SN

Ответник: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 70, параграф 1 от Закон № 4235/2014 — съгласно който „[...] В случай на ипотеки или искания за учредяване на ипотеки, вписани в съответните имотни регистри и евентуално в компетентната Кадастрална служба в полза на банка „ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.“ (наричана по-нататък „Банката“), в специална ликвидация, по отношение на земеделски производители — физически лица или трети физически лица, земеделски производители върху техни земеделски земи или селскостопански съоръжения, с цел да се обезпечат всички вземания на Банката, произтичащи от кредити (главница, лихви, лихви за забава, включително лихви върху просрочените лихви и върху лихвите за забава, такси, разходи или разноски и други средства, както са посочени в съответния договор за кредит), отпускани от Банката на земеделски производители — физически лица като краткосрочни или средносрочни кредити, които са предназначени единствено за тяхната селскостопанска дейност и чието погасяване е просрочено изцяло или частично, размерът на кредита, за който е вписана ипотека или искане за учредяване на ипотека, се ограничава до сто и двадесет процента (120 %) от главницата по кредита, когато всички горепосочени вземания на Банката, произтичащи от кредита, не надхвърлят (включително вече платените суми) двойния размер на първоначалната главница, а когато всички горепосочени вземания надхвърлят двойния размер на първоначалната главница към датата на влизане в сила на настоящия член и кредитът става, ако вече не е станал, дължим и изискуем от тази дата, този размер се ограничава до двойния размер на главницата по кредита. В случай на вписване на ипотека или на искане за учредяване на ипотека върху повече от един земеделски недвижим имот на един земеделски производител — физическо лице или трето физическо лице, Банката ограничава ипотеката или искането за учредяване на ипотека до недвижимия имот или недвижимите имоти, които обезпечават нейното вземане до горепосочените прагове, като се насочва първо към този недвижим имот или недвижими имоти, които не са основно жилище и/или основен склад на земеделския производител или на третото лице“ — да се тълкува в смисъл, че представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

Съвместима ли е тази разпоредба на член 70, параграф 1 от Закон № 4235/2014 с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

Може ли тази разпоредба на член 70, параграф 1 от Закон № 4235/2014 да се приеме за съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

____________