Begäran om förhandsavgörande framställd av Polymeles Protodikeio Athinon (Grekland) den 28 mars 2019 – RM, SN mot Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Mål C-262/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Polymeles Protodikeio Athinon

Parter i det nationella målet

Kärande: RM, SN

Svarande: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Tolkningsfrågor

1)    Ska bestämmelsen i artikel 70.1 i lag nr 4235/2014 enligt vilken ”… Vad beträffar de inteckningar eller inteckningsreservationer som har skrivits in i de relevanta fastighetsregistren och eventuellt hos den behöriga registreringsbyrån till förmån för banken ”Agrotiki trapeza tis Ellados AE” (nedan kallad banken), som redan är försatt i särskild likvidation, i jordbruksfastigheter eller -anläggningar tillhörande jordbrukare, som kan vara fysiska personer eller tredje fysiska personer, i syfte att säkra bankens samtliga tillgodohavanden som följer av lån – kapitalbelopp, ränta, dröjsmålsränta, inbegripet ränta på förfallen ränta och på dröjsmålsränta, avgifter, kostnader eller utgifter och andra medel som fastställs i motsvarande låneavtal – för att bevilja jordbrukare, som är fysiska personer, kortsiktiga och medellångsiktiga lån hos nämnda bank som enbart avser deras jordbruksverksamhet och vilkas betalning är försenad, helt eller delvis, begränsas inteckningens eller inteckningsreservationens belopp till etthundratjugo procent (120 procent) av lånebeloppet, förutsatt att samtliga tillgodohavanden som banken har till följd av lånet inte överstiger (inbegripet de redan återbetalda beloppen) två gånger det ursprungliga kapitalbeloppet, medan det begränsas till två gånger det erhållna lånebeloppet om samtliga av dessa tillgodohavanden överstiger två gånger det ursprungliga kapitalbeloppet vid den tidpunkt då förevarande artikel träder i kraft och lånet löper ut – om det inte redan har löpt ut – och blir utkrävbart från och med denna tidpunkt. Vid inteckning eller inteckningsreservation i mer än en av jordbruksfastigheterna tillhörande jordbrukare, som kan vara en fysisk person eller en tredje fysisk person, ska bankens inteckning eller inteckningsreservation i fastigheten eller fastigheterna som säkerhet för lånet begränsas till ovannämnda maximibelopp, och i första hand till den eller de fastigheter som inte utgör den primära bostaden och/eller huvudlokalen för jordbrukarens eller en tredje mans jordbruksutrustning”, tolkas så, att den omfattas av begreppet statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF?

2)    Är nämnda bestämmelse i artikel 70.1 i lag nr 4235/2014 förenlig med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.2 FEUF?

3)    Kan nämnda bestämmelse i artikel 70.1 i lag nr 4235/2014 anses vara förenlig med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 FEUF?

____________