Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. februārī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – PJ/QK

(Lieta C-195/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītājs: PJ

Atbildētājs: QK

Prejudiciālie jautājumi

Vai Rumānijai ir saistošs ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK 1 (2006. gada 13. decembris) izveidotais sadarbības un pārbaudes mehānisms (SPM) un saistībā ar minēto mehānismu sagatavotajos ziņojumos noteiktās prasības?

Vai LESD 67. panta 1. punktam, kā arī LES 2. panta pirmajam teikumam un 9. panta pirmajam teikumam ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, ar ko izveido prokuratūras nodaļu, kurai ir ekskluzīva kompetence izmeklēt visa veida noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši tiesneši vai prokurori?

Vai Savienības tiesību pārākuma principam, kā tas nostiprināts 1964. gada 15. jūlija spriedumā Costa, 6/64, EU:C:1964:66, un vēlāk izstrādātajā Tiesas pastāvīgajā judikatūrā, ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, ar ko tādai politiskai tiesu iestādei kā Curtea Constituțională a României (Rumānijas Konstitucionālā tiesa) ir atļauts pārkāpt iepriekš minēto principu, pieņemot nepārsūdzamus nolēmumus?

____________

1 Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (OV 2006, L 354, 56. lpp.).