Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 28. februarja 2019 – PJ/QK

(Zadeva C-195/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PJ

Tožena stranka: QK

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba mehanizem za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljen z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 20061 , šteti za akt, ki ga je sprejela institucija Unije, v smislu člena 267 PDEU, tako da je lahko predmet razlage Sodišča Evropske unije?

2.    Ali vsebina, narava in trajanje mehanizma za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljenega z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 2006, spadajo na področje uporabe Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ki jo je Romunija 25. aprila 2005 podpisala v Luxembourgu? Ali so zahteve iz poročil, pripravljenih v okviru navedenega mehanizma, za Romunijo zavezujoče?

3.    Ali je treba člen 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji razlagati tako, da morajo države članice določiti potrebne ukrepe za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva na področjih, zajetih s pravom Unije, in sicer jamstva neodvisnega disciplinskega postopka za romunske sodnike, da se odpravijo vsa tveganja, povezana s političnim vplivanjem na potek takih postopkov, na primer s tem, da vlada neposredno, pa čeprav le začasno, imenuje vodstvo Inspecția Judiciară (pravosodna inšpekcija, Romunija)?

4.    Ali je treba člen 2 Pogodbe o Evropski uniji razlagati tako, da morajo države članice izpolnjevati merila pravne države, kot se zahteva tudi v poročilih, pripravljenih v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, vzpostavljenega z Odločbo Komisije 2006/928/ES z dne 13. decembra 2006, v primeru postopkov, s katerimi vlada neposredno, pa čeprav le začasno, imenuje vodstvo Inspecția Judiciară (pravosodna inšpekcija, Romunija)?

____________

1 Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji (UL L 354, 2006, str. 56).