Kasační opravný prostředek podaný dne 26. března 2019 Cham Holding Co. SA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-413/16, Cham v. Rada

(Věc C-261/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Cham Holding Co. SA (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil, že je tento kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný,

a v důsledku toho zrušil rozsudek ze dne 16. ledna 2019, Cham v. Rada, T-413/16

a sám rozhodl, že

rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016 a na něj navazující prováděcí akty se zrušují v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně;

Radě se ukládá náhrada nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se Tribunál dopustil tím, že porušil právo žalobkyně zakotvené v článku 41 Listiny základních práv, tedy právo být vyslechnuta před přijetím nových omezujících opatření.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a ze zkreslení skutkového stavu, kterých se Tribunál dopustil tím, že nevzal do úvahy články, které žalobkyně předložila na podporu žaloby na neplatnost, aby prokázala, že nepodporovala syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se Tribunál dopustil tím, že nerozhodl, že ustanovení 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP, podle nichž příslušnost k rodině Al-Assad nebo k rodině Makhlouf představuje samostatné kritérium, které odůvodňuje uložení sankce, jsou protiprávní, čímž zároveň obrátil důkazní břemeno.

____________