Överklagande ingett den 26 mars 2019 av Cham Holding Co. SA av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 16 januari 2019 i mål T-413/16, Cham mot rådet

(Mål C-261/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Cham Holding Co. SA (ombud: advokaten E. Ruchat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klaganden yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ta upp överklagandet till sakprövning och bifalla detsamma,

upphäva domen av den 16 januari 2019, Cham/rådet, T-413/16;

och att domstolen ska förordna enligt följande:

ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 och därpå följande genomförandeakter såvitt dessa avser klaganden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Som första grund görs det gällande att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning. Tribunalen underlät att iaktta klagandens rätt enligt artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna att yttra sig innan nya restriktiva åtgärder vidtas.

Som andra grund görs det gällande att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning och missuppfattat de faktiska omständigheterna. Tribunalen underlät att beakta de artiklar som åberopats av klaganden till stöd för ogiltighetstalan och till styrkande av att klaganden inte stödde den syriska regimen.

Som tredje grund görs det gällande att tribunalen gjort en felaktig rättstillämpning i det att tribunalen inte slog fast att bestämmelserna 27 och 28 i beslut 2013/255/Gusp är rättsstridiga; i dessa båda bestämmelser föreskrivs att tillhörighet till Al-Assad-familjen eller till Makhlouf-familjen utgör ett självständigt kriterium som motiverar att sanktionsåtgärder vidtas, vilket samtidigt innebär en kullkastning av bevisbördan.

____________