Жалба, подадена на 22 февруари 2019 г. от Европейската служба за външна дейност срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-537/17, De Loecker/ЕСВД

(Дело C-187/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt, R. Spac)

Друга страна в производството: Stéphane De Loecker

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното съдебно решение,

да се отхвърли като неоснователно искането за отмяна на решението от 10 октомври 2016 г., с което е отхвърлена жалбата за морален тормоз, подадена срещу заемащия длъжността Chief Operating Officer в ЕСВД по онова време,

да се осъди жалбоподателя [пред първата инстанция] да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбата е срещу точки 57, 58 и 65 от обжалваното решение. Според ЕСВД Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел в точка 65 от решението си, че ЕСВД не е изпълнила правилно решението от 16 декември 2015 г., De Loecker/ЕСВД (F-34/15) и е нарушила правото на жалбоподателя да бъде изслушан, като не го е изслушала в рамките на предварителния анализ преди започването на административно разследване.

В този контекст ЕСВД счита, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото в преценката на фактите по делото, като е изопачил провежданото производство и като не е отчел факта, че ЕСВД е изслушала жалбоподателя, давайки му възможност да представи доказателства в допълнение на първоначалната му жалба, и то преди да предаде преписката на службите на Комисията с оглед на предварителното разследване.

По-нататък, решение De Loecker/ЕСВД (F-34/15) е било погрешно изтълкувано като налагащо на ЕСВД задължение да изслуша жалбоподателя още на етапа на предварителната процедура (точки 55 — 57 от обжалваното решение).

Накрая, ЕСВД поддържа, че Общият съд е допуснал грешка в преценката по отношение на производството, като е приложил към настоящото дело изводите в решение от 14 февруари 2017 г., Kerstens/Комисия (T-270/16 P, посочено в точка 58 от обжалваното решение). Общият съд не взема предвид факта, че по настоящото дело става въпрос само за предварителен анализ, а не за административно разследване.

____________