Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. märtsi 2019. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus - Itaalia) – Mobit Soc.cons.arl versus Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA versus Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(liidetud kohtuasjad C-350/17 ja C-351/17)1

(Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 1370/2007 – Avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel – Artikkel 5 – Teenuste riigihankelepingute sõlmimine – Artikli 5 lõige 2 – Otseleping – Mõiste „sõltuv teenusepakkuja“ – Asutus, kes teostab sarnast kontrolli – Artikli 8 lõige 2 – Üleminekukord – Otselepingu tähtaja lõppemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

(Kohtuasi C-350/17)

Apellant: Mobit Soc. cons. arl

Vastustaja: Regione Toscana

menetluses osalesid: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Kohtuasi C-351/17)

Apellant: Autolinee Toscane SpA

Vastustaja: Mobit Soc. cons. arl

menetluses osalesid: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70, artiklit 5 ja artikli 8 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selle määruse artiklit 5 ei kohaldata hankemenetlusele, mis viidi läbi enne 3. detsembrit 2019, mistõttu pädev asutus, kes otsustas enne seda kuupäeva tehtud hankeotsuses, mis lõpetas hankemenetluse, sõlmida maanteel kohaliku ühistransporditeenuse osutamiseks kontsessioonilepingu, ei olnud kohustatud täitma nimetatud artiklit 5.

____________

1 ELT C 330, 2.10.2017.