Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.3.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuningaskunta) – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(asia C-129/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisen perheenjäsenet – 2 artiklan 2 alakohdan c alakohta – Käsite ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” – Lapsi, jolle on määrätty pysyvä laillinen huoltaja algerialaisen kafalan (huoltojärjestely) puitteissa – 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – Muut perheenjäsenet – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artikla ja 24 artiklan 2 kohta – Perhe-elämä – Lapsen etu)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SM

Vastapuoli: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Muut osapuolet: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) ja AIRE Centre

Tuomiolauselma

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 2 artiklan 2 alakohdan c alakohdassa olevaa käsitettä unionin kansalaisen ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” on tulkittava siten, että se ei sisällä lasta, jonka pysyvä laillinen huoltajuus on algerialaisen kafala-järjestelyn mukaisesti määrätty unionin kansalaiselle, koska tästä huoltajuudesta ei synny mitään lapsi-vanhempisuhdetta heidän välilleen.

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on kuitenkin mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan ja 24 artiklan 2 kohdan kanssa, mukaisesti helpotettava tällaisen lapsen maahanpääsyä ja oleskelemista unionin kansalaisen muuna perheenjäsenenä ja arvioitava tasapainoisesti ja järkevästi kaikkia käsiteltävässä asiassa esillä olevia merkityksellisiä olosuhteita ja otettava huomioon eri käsillä olevat edut, ja erityisesti asianomaisen lapsen etu. Mikäli tässä arvioinnissa on osoittautunut, että lapsi ja hänen huoltajansa, joka on unionin kansalainen, elävät tosiasiallista perhe-elämää ja että mainittu lapsi on riippuvainen huoltajastaan, perhe-elämän kunnioittamista koskevaan perusoikeuteen liittyvät vaatimukset yhdessä lapsen edun huomioon ottamista koskevan velvoitteen kanssa edellyttävät lähtökohtaisesti maahantulo- ja oleskeluoikeuden myöntämistä kyseiselle lapselle, jotta hän voi elää huoltajansa kanssa viimeksi mainitun vastaanottaneessa jäsenvaltiossa.

____________

1 EUVL C 134, 16.4.2018.