Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemčija) 1. aprila 2019 – VQ/Land Hessen

(Zadeva C-272/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VQ

Tožena stranka: Land Hessen

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali se Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – SUVP)1 , v obravnavanem primeru člen 15 SUVP, naslovljen Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,  uporablja za odbor parlamenta zvezne dežele države članice, ki je pristojen za obravnavanje peticij državljanov,  v obravnavanem primeru odbor za peticije Hessischer Landtag (deželni zbor zvezne dežele Hessen)  in ali ga je treba glede tega šteti za javni organ v smislu člena 4, točka 7, SUVP?

2.    Ali je predložitveno sodišče neodvisno in nepristransko sodišče v smislu člena 267 PDEU v povezavi s členom 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

____________

1 UL 2016, L 119, str. 1.