Euroopa Kohtu (teine koda) 11. aprilli 2019. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus - Prantsusmaa) – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure versus Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(kohtuasi C-254/18)1

(Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2003/88/EÜ – Tööaja korraldus – Töötajate ohutuse ja tervise kaitse – Maksimaalne iganädalane tööaeg – Võrdlusperiood – Libisev või kindlaksmääratud kuupäeval algav võrdlusperiood – Erand – Politseiametnikud)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 6 punkti b, artikli 16 punkti b ja artikli 19 esimesest lõiku tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, milles on iganädalase keskmise tööaja arvutamiseks ette nähtud võrdlusperioodid, mis algavad ja lõpevad konkreetsel kuupäeval, tingimusel et nendes riigisisestes õigusnormides on ette nähtud mehhanismid, mis võimaldavad tagada, et peetakse kinni maksimaalsest 48tunnisest iganädalasest keskmisest tööajast iga kuuekuulise ajavahemiku jooksul, mis ajaliselt langeb kokku kindlaksmääratud kuupäeval algava kahe järjestikuse võrdlusperioodiga.

____________

1 ELT C 211, 18.6.2018.