Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 22 февруари 2019 г. — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Дело C-155/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Ответник: De Vellis Servizi Globali Srl

Преюдициални въпроси

Първи въпрос:

– може ли въз основа на характеристиките на вътрешната правна уредба в областта на спорта Federazione calcistica italiana (Италианската футболна федерация) да се квалифицира като публичноправна организация, тъй като е създадена с конкретната цел да задоволява нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер?

– изпълнен ли е по-специално телеологичният критерий за организацията по отношение на Федерацията дори при липсата на формален акт за създаване на публична администрация и въпреки че е организирана на принципа на членството, поради включването ѝ в правна уредба в даден сектор (на спорта), организирана по модели с публичен характер и обвързването със спазване на принципите и правилата, разработени от Италианския национален олимпийски комитет (CONI) и от международните спортни организации, чрез признаването за спортни цели на националния публичноправен субект?

– може ли също така този критерий да се установи по отношение на спортна федерация като Италианската футболна федерация, притежаваща капацитет за самофинансиране, във връзка с дейност като разглежданата по делото, която няма публично значение, или вместо това за определяща трябва да се счита необходимостта във всички случаи да се гарантира прилагането на правилата за конкурентно възлагане на трети лица на всички видове договори на този субект?

Втори въпрос:

– въз основа на правоотношенията между тях, има ли CONI доминиращо влияние над FIGC — Италианската футболна федерация, в светлината на законовите правомощия за признаване на дружеството за спортни цели, за одобряване на годишните бюджети и за надзор върху управлението и правилното функциониране на органите и за назначаване на временен управител на субекта?

– от друга страна обаче, достатъчни ли са тези правомощия, за да се установи наличието на критерия за доминиращо публично влияние, присъщо на публичноправната организация, поради квалифицираното участие на председателите и на представителите на спортните федерации в основните органи на Олимпийския комитет?

____________