Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Napoli (Italija) 3. aprila 2019 – YT in drugi/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Zadeva C-282/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Napoli (Italija)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: YT in drugi

Toženi stranki: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali drugačna obravnava učiteljev katoliške vere, kot so tožeče stranke, pomeni diskriminacijo iz verskih razlogov v skladu s členom 21 Listine iz Nice in Direktivo 2000/78/ES, oziroma ali je okoliščina, da mora imeti delavec potrdilo o primernosti, ki se lahko prekliče, ustrezen razlog, da se upraviči, da se samo učitelji katoliške vere, kot so tožeče stranke, obravnavajo drugače od drugih učiteljev in niso upravičeni do nobenega ukrepa za preprečevanje zlorab iz določbe 5 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega dne 18. marca 1999, ki je v prilogi k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP1 ?

2.    Če se ugotovi neposredna diskriminacija v skladu s členom 2(2)(a) Direktive 2000/78/ES2 , in sicer iz verskih razlogov (člen 1), ter neposredna diskriminacija v skladu z Listino iz Nice, se Sodišče sprašuje, katera sredstva lahko uporabi to sodišče, da odpravi posledice, ob upoštevanju, da so bili vsi učitelji, razen učiteljev katoliške vere, upravičeni do izrednega načrta zaposlovanja iz l. 107/15 (zakon št. 107/15) in so bili zaposleni s pogodbo za nedoločen čas, in torej, ali mora to sodišče vzpostaviti delovno razmerje za nedoločen čas s toženim organom javne uprave?

3.    Ali je treba določbo 5 okvirnega sporazuma iz Direktive 1999/70/ES razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je v obravnavani zadevi, v skladu s katero se splošna pravila, ki urejajo delovna razmerja in katerih namen je sankcioniranje zlorabe veriženja pogodb za določen čas s samodejnim preoblikovanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če se delovno razmerje nadaljuje po točno določenem datumu, ne uporabljajo za šolski sektor, zlasti za učitelje katoliške vere, tako da za nedoločen čas omogočajo veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas; zlasti pa, ali je potreba po dogovoru s škofijskim ordinarijem lahko objektiven razlog v skladu s točko 1(a) določbe 5 okvirnega sporazuma ali je treba šteti, da gre za prepovedano diskriminacijo v skladu s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

4.    V primeru pritrdilnega odgovora na tretje vprašanje, ali člen 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, določba 4 okvirnega sporazuma iz Direktive 1999/70/ES in/ali člen 1 Direktive 2000/78/ES omogočajo, da se ne uporabijo predpisi, ki preprečujejo samodejno preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če delovno razmerje traja dlje od točno določenega datuma?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368.

2     Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79).