Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Saarbrücken (Saksa) on esittänyt 5.3.2019 – SM v. Sparkasse Saarbrücken

(asia C-209/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Saarbrücken

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SM

Vastaaja: Sparkasse Saarbrücken

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 10 artiklan 2 kohdan p alakohtaa tulkittava siten, että peruuttamisoikeuden käyttämisen ”määräaikaa” ja ”muita ehtoja sen käyttämiselle” koskeviin tietoihin kuuluvat myös peruuttamisen määräajan alkamisedellytyksiä koskevat tiedot?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 10 artiklan 2 kohdan p alakohta esteenä sellaiselle tulkinnalle, että peruuttamista koskevat tiedot on ilmoitettu ”selkeästi” ja ”tiiviisti”, jos niissä ei mainita täydellisesti suoraan peruuttamisen määräajan alkamista koskeviin tietoihin liittyviä pakollisia tietoja, vaan viitataan niiden osalta kansalliseen säännökseen – käsiteltävässä asiassa siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch, jäljempänä BGB) 492 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se oli voimassa 12.6.2014 saakka – jossa puolestaan viitataan edelleen muihin kansallisiin säännöksiin – käsiteltävässsä asiassa siviililain täytäntöönpanosta annetun lain (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, jäljempänä EGBGB) 247 §:n 3–13 momenttiin, sellaisina kuin ne olivat voimassa 12.6.2014 saakka – ja kuluttajan on sen vuoksi luettava useiden lakikokoelmien lukuisia säännöksiä saadakseen selvyyden siitä, mitä pakollisia tietoja on pitänyt ilmoittaa, jotta lainasopimuksen peruuttamisen määräaika alkaa kulua?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi (eikä ole periaatteessa mitään syytä vastustaa kansallisiin säännöksiin viittaamista):

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 10 artiklan 2 kohdan p alakohta esteenä tulkinnalle, jonka mukaan peruuttamista koskevat tiedot on ilmoitettu ”selkeästi” ja ”tiiviisti”, kun viittaus kansalliseen säännökseen – käsiteltävässä asiassa BGB:n 492 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se oli voimassa 30.7.2010–12.6.2014 – ja sen edelleenviittaukseen – käsiteltävässä asiassa EGBGB:n 247 §:n 3–13 momenttiin, sellaisina kuin ne olivat voimassa 4.8.2011–12.6.2014 [alkup. s. 3] – johtaa väistämättä siihen, että kuluttajan on säännösten lukemisen lisäksi tehtävä myös oikeudellinen subsumtio – esimerkiksi myönnettiinkö laina hänelle ehdoilla, jotka ovat tavallisia sopimusten, joissa vakuutena on kiinteistövakuus, tai niiden väliaikaisrahoituksen yhteydessä, vai onko kyse toisiinsa liittyvistä sopimuksista – saadakseen selvyyden siitä, mitä pakollisia tietoja on pitänyt ilmoittaa, jotta lainasopimuksen peruuttamisen määräaika alkaa kulua?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.