Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Hannover (Saksamaa) 20. märtsil 2019 – EZ versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-238/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Hannover

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: EZ

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2011/95/EL1 artikli 9 lõike 2 punkti e tuleb tõlgendada nii, et „sõjaväeteenistusest keeldumise korral kokkupõrkes“ ei ole nõutav, et asjaomane isik keeldus sõjaväeteenistusest ametlikus menetluses, kui tema päritoluriigi õigus ei näe ette õigust sõjaväeteenistusest keelduda?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas direktiivi 2011/95/EL artikli 9 lõike 2 punkt e kaitseb „sõjaväeteenistusest keeldumise korral kokkupõrkes“ ka isikuid, kes ei ilmu pärast sõjaväeteenistusest saadud ajapikenduse lõppemist päritoluriigi sõjaväeasutusse ja põgenevad sunniviisilise väeteenistusse võtmise eest?

3.    Juhul kui vastus teisele küsimusele on jaatav:

Kas direktiivi 2011/95/EL artikli 9 lõike 2 punkti e tuleb tõlgendada nii, et sõjaväekohustuslase puhul, kes ei tea, millisesse väeliiki teda tulevikus teenima suunatakse, hõlmaks sõjaväeteenistus otseselt või kaudselt „kuritegusid või tegusid, mis on artikli 12 lõikes 2 sätestatud välistamise alus“, üksnes seetõttu, et tema päritoluriigi relvajõud panevad korduvalt ja süstemaatiliselt toime selliseid kuritegusid või tegusid, kasutades selleks sõjaväekohustuslasi?

4.    Kas direktiivi 2011/95/EL artikli 9 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et ka direktiivi 2011/95/EL artikli 9 lõike 2 punktis e nimetatud tagakiusamise korral peab direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti d kohaselt esinema seos direktiivi 2011/95/EL artiklis 10 nimetatud põhjuste ja direktiivi 2011/95/EL artikli 9 lõigetes 1 ja 2 tagakiusamiseks kvalifitseeritud tegude või selliste tegude vastu puuduva kaitse vahel?

5.    Juhul kui vastus neljandale küsimusele on jaatav: Kas seos süüdimõistmises või sõjaväeteenistusest keeldumise eest karistamises avalduva tagakiusamise ja tagakiusamise põhjuse vahel esineb direktiivi 2011/95/EL artikli 9 lõike 3 tähenduses koostoimes artikli 2 punktiga d juba siis, kui süüdimõistmine või karistamine on seotud kõnealuse keeldumisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule, ELT 2011, L 337, lk 9.