2019 m. kovo 20 d. Verwaltungsgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EZ / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-238/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Hannover

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: EZ

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2011/95/ES1 9 straipsnio 2 dalies e punktas turi būti aiškinamas taip, jog „atsisakymui atlikti karo tarnybą konflikto metu“ nėra būtina, kad atitinkamas asmuo atsisakytų atlikti karo tarnybą tam tikra nustatyta forma, jei kilmės valstybės įstatymuose nėra numatyta teisė atsisakyti karo tarnybos?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar Direktyvos 2011/95/ES 9 straipsnio 2 dalies e punktu „dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą konflikto metu“ taip pat saugomi asmenys, kurie pasibaigus karo tarnybos atidėjimui neprisistato kilmės valstybės karinei administracijai ir išvengia priverstinio šaukimo pabėgdami?

3.    Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar Direktyvos 2011/95/ES 9 straipsnio 2 dalies e punktas turi būti aiškinamas taip, kad karo prievolininko, kuris nežino savo būsimo karinio paskyrimo srities, atliekama karo tarnyba tiesiogiai ar netiesiogiai apimtų „nusikaltimus ar veiksmus, kuriems taikomi 12 straipsnio 2 dalyje nustatyti [prieglobsčio] nesuteikimo pagrindai“, vien todėl, kad jo kilmės valstybės ginkluotosios pajėgos pakartotinai ir sistemingai vykdo tokius nusikaltimus ar veiksmus pasitelkdamos karo prievolininkus?

4.    Ar Direktyvos 2011/95/ES 9 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ir persekiojimo pagal Direktyvos 2011/95/ES 9 straipsnio 2 dalies e punktą atveju pagal Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio d punktą turi egzistuoti ryšys tarp Direktyvos 2011/95/ES 10 straipsnyje nurodytų priežasčių ir Direktyvos 2011/95/ES 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse persekiojimui priskiriamų veiksmų arba apsaugos nuo tokių veiksmų nebuvimo?

5.    Tuo atveju, jeigu atsakymas į ketvirtąjį klausimą būtų teigiamas: ar ryšio, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2011/95/ES 9 straipsnio 3 dalį, siejamą su 2 straipsnio d punktu, tarp persekiojimo veiksmų dėl persekiojimo ar baudimo dėl atsisakymo atlikti karo tarnybą ir persekiojimo priežasčių esama jau tuo atveju, kai persekiojimas ar baudimas susijęs su atsisakymu?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).