Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal da Relação de Guimarães (Πορτογαλία) στις 26 Μαρτίου 2019 – MH, NI κατά OJ, Novo Banco SA

(Υπόθεση C-253/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal da Relação de Guimarães

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούντες: MH, NI

Εφεσίβλητοι: OJ, Novo Banco SA

Προδικαστικό ερώτημα

Δυνάμει του κανονισμού 2015/8481 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχουν τα δικαστήρια κράτους μέλους διεθνή δικαιοδοσία για την έναρξη της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας ενός πολίτη του οποίου το μοναδικό ακίνητο βρίσκεται στο εν λόγω κράτος, αλλά ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του, όπως και η οικογένειά του, σε άλλο κράτος μέλος, όπου ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα ως μισθωτός;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ 2015, L 141, σ. 192).