Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 25 март 2019 г. — JE/KF

(Дело C-249/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Ищец: JE

Ответник: KF

Преюдициален въпрос

Преюдициално запитване относно тълкуването на разпоредбите на член 10 от Регламент № 1259/20101 , съгласно който „[к]огато приложимото право по силата на член 5 или член 8 не предвижда развод или не осигурява на единия от съпрузите, поради неговия пол, равни права на достъп до развод или до законна раздяла, се прилага правото на сезирания съд“, за да се изясни дали изразът „приложимото право по силата на член 5 или член 8 не предвижда развод“:

– трябва да се тълкува ограничително и буквално, в смисъл че се отнася само за случаите, в които приложимото чуждо право не предвижда развод под никаква форма, или разширително, в смисъл че обхваща и случаите, в които приложимото чуждо право допуска развод, но при изключително ограничителни условия, което предполага предхождащо развода задължително производство за законна раздяла, за каквото правото на сезирания съд не съдържа еквивалентни процесуални разпоредби.

____________

1 Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (ОВ L 343, 2010 г., стр. 10).