Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 11 mars 2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura mot Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Mål C-219/19)

Rättegångsspråk: Italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Motparter: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Tolkningsfråga

Utgör skäl 14 i förening med artiklarna 19.1 och 80.2 i direktiv 2014/24/EU1 hinder mot en sådan bestämmelse som artikel 46 i lagstiftningsdekret nr 50 av den 18 april 2016, varigenom Italien har införlivat direktiven 2014/23/EU2 , 2014/24/EU och 2014/25/EU3 med sin nationella rättsordning, enligt vilken endast ekonomiska aktörer som har bildats i de juridiska former som anges däri får delta i upphandlingsförfaranden avseende ’arkitekt- och ingenjörstjänster’, vilket medför att ekonomiska aktörer som tillhandahåller sådana tjänster med användning av en annan juridisk form inte får delta i sådana upphandlingar?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).

2     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 2014, s. 1).

3     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT, L 94, 2014, s. 243).