Žaloba podaná dne 26. března 2019 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-257/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: S. L. Kalėda, N. Yerrell, zmocněnci)

Žalované: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Irsko tím, že nezřídilo vyšetřovací orgán, který je nezávislý, pokud jde o jeho organizaci, právní strukturu a rozhodování, na jakékoli straně, jejíž zájmy by mohly být ve střetu s úkoly jemu svěřenými, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/18/ES,1 kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES;

uložil Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2009/18/ES členské státy zajistí, aby bezpečnostní vyšetřování velmi vážných námořních nehod bylo prováděno nestrannými stálými vyšetřovacími orgány. Aby mohl vyšetřovací orgán provádět bezpečnostní vyšetřovaní nepodjatým způsobem, vyžaduje čl. 8 odst. 1, aby byl nezávislý, pokud jde o jeho organizaci, právní strukturu a rozhodování, na jakékoli straně, jejíž zájmy by mohly být ve střetu s tímto úkolem [s úkolem jemu svěřeným].

Komise má za to, že tento požadavek nesplňuje Marine Casualty Investigation Board, který byl zřízen Irskem, z důvodu, že dva z jeho pěti členů mají rovněž obecné regulační a donucovací pravomoci ve vztahu k námořní bezpečnosti plavidel plujících pod irskou vlajkou a bezpečnostní inspekci v irských vodách.

____________

1 Úř. věst. 2009, L 131, s. 114.