Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht des Saarlandes (Saksa) on esittänyt 9.4.2019 – QM v. Finanzamt Saarbrücken

(asia C-288/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht des Saarlandes

Pääasian asianosaiset

Kantaja: QM

Vastaaja: Finanzamt Saarbrücken

Ennakkoratkaisukysymys

Onko arvonlisäverodirektiivin1 56 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että ”kulkuneuvon vuokrauksella muulle kuin verovelvolliselle” tarkoitetaan myös verovelvollisen yrityksen liikeomaisuuteen kuuluvan ajoneuvon (yrityksen ajoneuvo) käyttöoikeuden luovutusta yrityksen henkilöstölle, kun henkilöstö ei suorita muuta vastiketta kuin työntekijän työsuoritus (sen osa) eli henkilöstö ei siis suorita maksua eikä käytä vastikkeeseen osaa rahapalkastaan eikä myöskään valitse verovelvollisen tarjoamien erilaisten etujen välillä sellaisen osapuolten välisen sopimuksen perusteella, jonka mukaan yrityksen ajoneuvon käyttöoikeuteen liittyy luopuminen muista eduista?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 12.2.2008 annetulla neuvoston direktiivillä 2008/8/EY (EUVL 2008, L 44, s. 11)