Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht des Saarlandes (Nemecko) 9. apríla 2019 – QM/Finanzamt Saarbrücken

(vec C-288/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht des Saarlandes

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: QM

Žalovaný: Finanzamt Saarbrücken

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 56 ods. 2 smernice o DPH1 vykladať v tom zmysle, že pod slovným spojením „prenájom dopravných prostriedkov nezdaniteľnej osobe“ sa má chápať aj prenechanie vozidla, ktoré je súčasťou majetku podniku zdaniteľnej osoby (firemného vozidla), na užívanie jeho zamestnancom, ak títo zamestnanci za to neposkytujú žiadnu inú úhradu než ich pracovný výkon (jeho časť), teda neodvádzajú nijakú platbu, nepoužijú na to žiadnu časť svojej odmeny v hotovosti a ani si podľa dohody medzi stranami, podľa ktorej je nárok na používanie firemného vozidla spojený so vzdaním sa iných výhod, nevyberajú medzi rôznymi výhodami ponúkanými zdaniteľnou osobou?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty; Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1, v znení smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008; Ú. v. EÚ L 44, 2008, s. 11.