2019 m. kovo 29 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Recorded Artists Actors Performers Ltd / Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Airija, Attorney General

(Byla C-265/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Atsakovai: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Airija, Attorney General

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinio teismo pareiga aiškinti Direktyvą 2006/1151 dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (toliau – Direktyva) atsižvelgiant į Romos konvencijos2 ir (arba) WPPT3 sutarties paskirtį ir tikslą yra ribojama tik sąvokomis, kurios aiškiai nurodytos Direktyvoje, ar išplečiama ir apima sąvokas, kurios pateikiamos tik dviejuose tarptautiniuose susitarimuose? Pirmiausia, kiek Direktyvos 8 straipsnis turi būti aiškinamas atsižvelgiant į WPPT sutarties 4 straipsnyje numatytą nacionalinio režimo reikalavimą?

2.    Ar valstybė narė turi diskreciją nustatyti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kurie atlikėjai laikomi atitinkamais atlikėjais pagal Direktyvos 8 straipsnį? Pirmiausia, ar valstybė narė gali riboti teisę gauti dalį teisingo atlyginimo, kad ja būtų galima pasinaudoti tik kuriuo nors iš šių atvejų: i) kai atlikimas vyksta Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyje; arba ii) kai atlikėjų nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta yra EEE šalyje?

3.    Kokią diskreciją valstybė narė turi atsakydama į išlygą, kurią kita susitariančioji šalis numatė pagal WPPT sutarties 15 straipsnio 3 dalį? Pirmiausia, ar valstybė narė privalo užtikrinti, kad nuostatos tiksliai atitiktų kitos susitariančiosios šalies numatytos išlygos sąlygas? Ar sutarties šalis privalo netaikyti Romos konvencijos 5 straipsnyje numatytos 30 dienų taisyklės, jei dėl to gamintojas iš išlygą numatančios šalies gaus atlyginimą pagal 15 straipsnio 1 dalį, tačiau to paties įrašo atlikėjai atlyginimo negaus? Priešingai, ar atsakančioji šalis gali išlygą numatančios šalies piliečiams suteikti teises palankesniu būdu, nei tai padarė išlygą numatanti šalis, t. y., ar gali atsakančioji šalis suteikti teisių, kurių nesuteikia išlygą numatanti šalis?

4.    Ar kokiais nors atvejais teisę į teisingą atlyginimą leidžiama suteikti tik garso įrašo gamintojams, t. y., nesuteikti šios teisės atlikėjams, kurių atlikimai buvo įrašyti tame garso įraše?

____________

1 OL L 376, 2006, p. 28.

2 Tarptautinė konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos (1961).

3 1996 m. PINO atlikimų ir fonogramų sutartis.