Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto – Portugalia) – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A. / Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

(Sprawa C-295/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego – Dyrektywa 2007/64/WE – Artykuły 2 i 58 – Zakres stosowania – Użytkownik usług płatniczych – Pojęcie – Realizacja polecenia zapłaty wystawionego przez osobę trzecią w odniesieniu do rachunku, którego nie jest posiadaczem – Brak autoryzacji posiadacza obciążonego rachunku – Nieautoryzowana transakcja płatnicza

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação do Porto

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A.

Strona pozwana: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

Sentencja

Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „usług płatniczych” w rozumieniu tego przepisu obejmuje realizację poleceń zapłaty zainicjowanych przez odbiorcę z rachunku płatniczego, którego nie jest on posiadaczem, a na które nie wyraził zgody posiadacz obciążonego nimi rachunku.

Artykuł 58 dyrektywy 2007/64 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „użytkownika usług płatniczych” w rozumieniu tego przepisu obejmuje posiadacza rachunku płatniczego, z którego realizowano polecenia zapłaty bez jego zgody.

____________

1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.