Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 28. marca 2019 – T-Systems Magyarország Zrt. in drugi/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság in drugi

(Zadeva C-263/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Tožene stranke: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Intervenientka: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člena 41(1) in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, uvodne izjave 10, 29, 107, 109 in 111 ter člena 1(2) in 72 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES1 nasprotujejo nacionalnemu predpisu ali praksi razlage in uporabe tega predpisa, ki ob upoštevanju pogodbenega pravnega razmerja med pogodbenima strankama določa, da ni samo naročnik storil kršitve s tem, da je nezakonito opustil izvedbo postopka javnega naročanja, s čimer naj bi kršil določbe o spremembi pogodb, in s tem, da ni upošteval določb, ki urejajo spremembo pogodb, temveč je to kršitev storil tudi ponudnik, ki je z naročnikom sklenil pogodbo, ker nezakonita sprememba pogodb zahteva skupno ravnanje strank?

V primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje: ali ob upoštevanju členov 41(1) in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, uvodnih izjav 10, 29, 107, 109 in 111 ter členov 1(2) in 72 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES uvodne izjave 19, 20 in 21 Direktive 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil2 in člen 2(2) direktiv Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje3 ter 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju4 nasprotujejo nacionalnemu predpisu ali praksi razlage in uporabe tega predpisa, ki dopušča, da se tudi ponudniku, ki sklene pogodbo z naročnikom, naloži sankcija (globa) – ki ni skrajšanje veljavnosti pogodbe – zaradi nezakonite opustitve izvedbe postopka javnega naročanja in zaradi neupoštevanja določb o spremembi pogodb?

V primeru nikalnega odgovora na prvi dve vprašanji predložitveno sodišče prosi Sodišče Evropske unije, naj ga usmeri tudi v zvezi s tem, ali za določitev višine sankcije (globe) zadostuje okoliščina, da obstaja pogodbeno pravno razmerje med strankama, ne da bi se preučila ravnanje in prispevek strank k spremembi pogodbe.

____________

1 UL 2014, L 94, str. 65.

2 UL 2007, L 335, str. 31.

3 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 246.

4 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 315.