2019 m. kovo 26 d. Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for the Home Department / O A

(Byla C-255/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Secretary of State for the Home Department

Atsakovas: O A

Prejudiciniai klausimai

Ar „pilietybės valstybės apsauga“, kaip tai suprantama pagal [Direktyvos 2004/83/EB (toliau – Priskyrimo direktyva)]1 11 straipsnio 1 dalies e punktą ir 2 straipsnio e punktą, turi būti suprantama kaip valstybės apsauga?

Ar sprendžiant klausimą, ar yra pagrįsta persekiojimo baimė, kaip tai suprantama pagal [Priskyrimo direktyvos] 2 straipsnio e punktą, ir ar pagal [Priskyrimo direktyvos] 7 straipsnį prieinama apsauga nuo tokio persekiojimo, abiem atvejais turi būti taikomas „apsaugos buvimo patikrinimas“ ar „apsaugos buvimo tyrimas“, ir, jei taip, ar jam kiekvienu atveju taikomi vienodi kriterijai?

Nenagrinėjant klausimo dėl nevalstybinių subjektų pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą teikiamos apsaugos taikymo ir darant prielaidą, kad atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, ar apsaugos veiksmingumas arba prieinamumas turi būti vertinamas atsižvelgiant tik į valstybinių subjektų apsaugančius veiksmus ir (arba) funkcijas, ar galima atsižvelgti į privačių (pilietinės visuomenės) subjektų, pavyzdžiui, šeimų ir (arba) klanų, atliekamus apsaugančius veiksmus ir (arba) funkcijas?

Ar „apsaugos buvimo tyrimui“, kuris turi būti atliekamas svarstant pabėgėlio statuso pasibaigimą pagal 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą, taikomi kriterijai (kaip daroma prielaida antrajame ir trečiajame klausimuose) yra tokie patys, kaip kriterijai, kurie turi būti taikomi pagal 7 straipsnį?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, 2004, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96).